October 17, 2019

สมเด็จพระสังฆราช ประทาน 1 ล้านบาท ช่วยน้ำท่วม ข่าว

ตามความเห็นล่าสุดของข่าว สมเด็จพระสังฆราช ประทาน 1 ล้านบาท ช่วยน้ำท่วม

วันที่ 26 ก.ย. ที่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร) ประทานโอกาสให้ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธ์ เขมงฺกโร) เจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ในฐานะประธานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมส. เข้าเฝ้ารับประทานกัปปิยภัณฑ์ (ของใช้ที่ควรแก่ภิกษุ) เท่าจำนวน 1 ล้านบาท แก่คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของ มส. เพื่อนำไปดังเช่นทุนตั้งต้น สำหรับฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้ประสบเหตุอุทกภัย

ในโอกาสนี้ โปรดให้เชิญรับสั่งประทานกำลังใจให้ผู้ประสบภัย มีสรรพกำลังเข้มแข็งขึ้นเร็ววัน อีกทั้งทรงอนุโมทนากุศลจริยา ซึ่งคณะสงฆ์ และผู้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนทุกภาคส่วน ได้ทุ่มเทอุทิศตนอย่างเข้มแข็งเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้เผชิญความทุกข์ยากด้วยพรหมวิหารธรรม

อ่านข่าวออนไลน์ สมเด็จพระสังฆราช ประทาน 1 ล้านบาท ช่วยน้ำท่วม จากเว็บ https://truevalue3.com/ มีความคิดเห็นสามารถคอมเมนต์ได้

source :thairath.co.th